Folk flest

Alle han­dler per­fekt ut fra sin egen logikk og forståelse.  (Maturana)

"Folk flest" er velkomne til oss.

Vårt vik­tig­ste kom­mu­nikasjonsverk­tøy er dialo­gen. Det er i sam­tale med andre at vi kan forstå og utvikle oss. Vi kan se sam­men­henger vi alene kan­skje ikke ville sett, eller i hvert fall ville brukt lenger tid på å oppdage.

I Bedrift & Per­son­alp­sykologi er vi opp­tatt av hva som skaper god utvikling, hva som gir energi til å møte livets ulike utfor­dringer. Og i møte med ulike utfor­dringer kan det være greit å ha ulike fag­disi­pliner. Der­for arbei­der det både psykologer, ter­apeuter og coacher her hos oss. Vi fokuserer på bruk av pos­i­tiv psykologi, kog­ni­tiv ter­api og løs­nings­fokusert og anerk­jen­nende tilnærm­ing i samtalene.

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers

Bedrift & personalpsykologi

ADR  Markensgate 37, 4612 Kristiansand
TLF  38 12 13 70    
FAX  38 12 13 71
EPOST  post@b-p.no    
ORG.NR  986 389 008 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev