Frokostmøte - en god start på dagen!

Vi synes det er hyggelig å invitere våre kun­der til frokost­møte to ganger i året. Her møtes mange ulike virk­somheter, og over en god frokost og en deilig kopp kaffe eller te går praten løst. Poenget med disse uformelle tre­f­fene er at dere som ledere og medar­bei­dere i de ulike bedriftene skal komme sam­men og utvek­sle erfaringer og kon­tak­ter, sam­tidig som dere får et faglig påfyll og en liten smakebit av hva vi kan tilby. Tema fra de fleste fore­dra­gene kan bestilles til bedriftsin­terne sam­linger og seminarer.

Egen invitasjon blir sendt ut til på e-post til hvert frokostmøte. Send oss din e-postadresse så sørger vi for at du blir invitert neste gang.

Nedenfor følger oversikt over noen av temaene vi har hatt på frokostmøtene:

 • Konflikthåndtering v/psykolog Knut Heggland
 • Le-del-se v/Nora Thormodsæter og Ann Iren Drivdahl
 • Hvordan hemmer hersketeknikker effektiv kommunikasjon og påvirkning? v/Heidi E. Minde og Ann Iren Drivdahl
 • Det gode lederskap v/Heidi E. Minde
 • LEAN for å redusere sykefravær
 • Den "perfekte leder" vs. meg - samtale mellom psykolog Per Arne Lidbom og Heidi Foyn
 • Trygg som leder
 • Medarbeidersamtaler - et nødvendig onde eller et nyttig verktøy?
 • Hva er ditt Mount Ever­est? v/psykolog Knut Heg­g­land, Bedrift & Per­son­alp­sykologi AS
 • Tillit men­nesker imel­lom v/adm.dir og psykolog Bjørn Z. Ekelund, Human Fac­tors AS
 • Fra frus­trasjon til samar­beid v/avdelingsleder Cecilie B. Ro, Man­dal sykehjem
 • Tankens kraft v/psykolog Ann Iren Drivdahl, Bedrift & Personalpsykologi AS
 • Kun­sten å tenke nytt v/Stig Roar Wiges­trand, Innoco AS
 • Hvor­dan takle endringer? v/prosjektleder Espen Jør­gensen, Statoil
 • Mulighets­fokus i krevende tider v/psykolog Ann Iren Drivdahl
 • Forskjel­lighet — til glede eller fortvilelse?
 • Gjen­nom­føring av gode endringsprosesser
 • Samhan­dling — hva er ditt samhan­dlingsmøn­ster og hvor­dan kan innsikt i dette bedre relasjonene i bedriften?

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers

Bedrift & personalpsykologi

ADR  Markensgate 37, 4612 Kristiansand
TLF  38 12 13 70    
FAX  38 12 13 71
EPOST  post@b-p.no    
ORG.NR  986 389 008 MVA

Meld deg på vårt nyhetsbrev